OgrodzeniaZpustakowLupanych.pl

Ogrodzenia z pustaków łupanych zachodniopomorskie

Producent ogrodzeń z pustaków łupanych i pustaków łupanych - Atrakcyjne ceny na ogrodzenia i pustaki łupane z montażem - Zapytaj o ofertę - Tel. 502 538 357

Ogrodzenie z pustaka łupanego firmy Tral-Słupex
Ogrodzenie z pustaka łupanego firmy Tral-Słupex
Ogrodzenie z pustaka łupanego firmy Tral-Słupex
Ogrodzenie z pustaka łupanego firmy Tral-Słupex
Ogrodzenie z pustaka łupanego firmy Tral-Słupex

Polityka Ochrony Prywatności OBOWIĄZUJĄCA W SERWISIE WWW.OGRODZENIAZPUSTAKOWLUPANYCH.PL

Szanując Państwa prawo do prywatności Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), niniejszym przedstawiam Politykę Ochrony Prywatności obowiązującą w Serwisie dostępnym pod adresem www.OGRODZENIAZPUSTAKOWLUPANYCH.pl (dalej „Serwis”). Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO wykonuję obowiązek informacyjny.

ROZDZIAŁ I – DANE OSOBOWE KLIENTÓW
1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających ze Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.OGRODZENIAZPUSTAKOWLUPANYCH.pl na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie Serwisu jest Piotr Fajdek przedsiębiorcę, prowadzącym działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: Tral-Słupex Ul. Armii Krajowej 37A, 26-640 Makowiec, NIP: 7961288520, REGON: 670967766, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej też „ADMINISTRATOR”).

2. Jako Administrator danych osobowych Serwisu Internetowego, ADMINISTRATOR dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO.

3. ADMINISTRATOR zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

4. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego mogą być wykorzystywane przez ADMINISTRATOR w następujących celach: (1) skorzystania z formularza kontaktowego lub przedstawienia oferty usługi, (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) marketingowych, (4) kontaktów związanych z ofertą złożoną Klientowi, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.

5. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .

6. Podanie danych Klienta w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

7. W celu korzystania przez Klienta z Serwisu niezbędne jest (1) wypełnienie formularza kontaktowego (2) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ADMINISTRATOR oraz (3) zaakceptowanie Regulaminu Serwisu Internetowego oraz Polityki Ochrony Prywatności.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi.

9. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

12. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie Klientowi informacji handlowych. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Przekazywane przez Klientów w formularzu kontaktowym dane, przechowywane są na dyskach ADMINISTRATOR, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

14. Dane Klientów Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

16. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

17. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP Klienta na potrzeby Policji i prokuratury.

18. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

ROZDZIAŁ II – KWESTIE TECHNICZNE
1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.
2. ADMINISTRATOR wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. ADMINISTRATOR może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
4. W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładam starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługuję się zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

ROZDZIAŁ III – INFORMACJA HANDLOWA
1. ADMINISTRATOR deklaruję, iż dane osobowe Klienta nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Klienta. W szczególności bez uprzedniego uzyskania takiej zgody nie będą wysyłała do Klienta żadne inne informacje handlowe.
2. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez ADMINISTRATOR do celów marketingowych wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.
3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością ADMINISTRATOR i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez ADMINISTRATOR w celach innych niż niezbędne do skorzystania Serwisu, Klient może zgłosić do ADMINISTRATOR żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez ADMINISTRATOR niezwłocznie.
5. Klient może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. ADMINISTRATOR stosuje analizę statystyczną ruchu w Serwisie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). ADMINISTRATOR nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

ROZDZIAŁ IV – HOSTING
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: linuxpl.com
2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS :0000612359, REGON: 364261632, NIP: 7822622168.
3. Pod adresem linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
4. Firma hostingowa:

 • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
 • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
 • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
 • powołała Inspektora Ochrony Danych.

5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP,
 • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
 • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Administratora oraz wysyłanej przez Administratora.

ROZDZIAŁ V – KONTAKT
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Serwisu Internetowego, Polityki Ochrony Prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer 502 538 357.

TRAL-SŁUPEX

NIP: 796-128-85-20

REGON: 670967766


Wyceń swoje ogrodzenie:
TEL. 502 538 357

 

Pozycjonowanie stron www w wyszukiwarkach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy:
Beton Szczecin, ekologiczne szamba betonowe, producent mebli biurowych, skup samochodów za gotówkętransport maszyn budowlanychtynki